About TeamAsijiki

Imvelaphi ngoTeamAsijiki

(SingamaXhosa, siyakwazi ukufunda isiXhosa. We write as we speak, sibhala sikhululekile apha ngendlela esithetha ngayo)

NdinguCarol Nonhlanhla Alakhe Gajana, ukuhla kwam emzimbeni from 120.8kg to 107.3 ndisebenzisa (Sleek Geek reboot programme) abantu baqale baqaphela ukuba kuyenzeka kum, babuza befuna ukwazi ‘Njani?’, ukuzenzela lula kuba kaloku asikwazi ukuphila thina, singaniki abantu icebo sibona abantu bayaphela ziHigh Blood neeSwekile nezinye izifo related to being Overweight. Ndavula iwhatsapp group yefamily and friends kuba ndandisendidinwa nocacisa oko ndaqonda ukuba mandibacacisele bonke in a group, sasibayi 19 from different provinces ngeloxesha enye into eyayidina kukuthi umcacisela umntu eyedwa athi ndiyonyani kuba akakholelwa ‘no it can’t be that only you must be using something’ kanti akhokwanto ingenye kunoba ujonge into oyifaka emlonyeni wakho.

Abantu phandle apha basakholelwa kwiDiets and think that the use of Commercial Substances will be the winning solution, kanti kwa ezi zithengwayo zithi ‘use in conjunction with a healthy diet, that’s where we all get stuck. Ufaka ntoni emlonyeni??

Bendizikhahlela ke lonke ixesha ndimane ndisithi ‘Andijiki’ my own slogan/moto as I posted on my timeline on FB (singular to Asijiki) and that kept me going, Andijiki means (I’m not turning back) uvula kwam leWhatsapp group ndayibiza TeamAsijiki kuba sizofunga sonke singajiki and ngoku siyiTeam.

One thing for sure, akukholula ukuhlisa umzimba lidabi nenqondo nentliziyo nomphefumlo konke nje, ukuba bekulula ngesise mpilweni sonke! The force behind saying ‘ASIJIKI’ the forward movement, utsho ngozithemba ukuba ‘Ndifundile, ndifundisisile, ndifundisekile, ndikulungele ukuqala, ndiyafunga andijiki’ inamandla angumangaliso, se usiwa ukhumbule ukuba weenza isithembiso with yourself ukuba wena, asoze ujike kuba ufuna impilo nodlamko ebomini bakho.

I then also realised that FROM the first 19 ladies (family and friends) didn’t know what eating clean was about, indlela thina maXhosa phofu ke sonke bantu abamnyama esikhuliswe ngayo nezinto esiziphekayo azinqinelani tu nokutya cocekileyo, okanye ukutya okunga mfaxangwanga. Benkungelulanga ke ukufundisa abantu and ubasusa kwisiqhelo tu.

The group has now grown to over 35 000 members on Facebook kuba abantu babonile from kwaba bokuqala ukuba kuyenzeka. KwaTeamAsijiki sibhala ngendlela esithetha ngayo ke ‘Conversational Xhosa’ kuba kulula ubhala ngohlobo ocinga ngalo nophendula ngendlela yakho so kungabikho zinto zikumisayo not to communicate.

Mna Carol, ndifuna ungena nzulu kwiLokishi nakubantu bethu ndibacacisele ngalendlela yokutya, Banintsi abantu ngoku abasusiweyo kwipilisi zeChronic deseases ngogqirha babo because befunge abajika. Ndifuna iSouth Africa esempilweni, enodlamko! Ndifuna bathethe ngolwimi lwabo bakhululeke.

Funda ke ufundisise nge (Sleek Geek reboot) ungathenga nencwadi yayo (Success guide) ujoine ne TeamAsijiki / SleekGeek Reboot Support ufumane ukuphila!

ASIJIKI, Siyaqhuba! Asikwazi ukubangathi asiboni ukuba siyaphela isizwe sethu kodwa uncedo lukhona!

Khetha lendlela eya empilweni sukujika!